FAQs

O Catastro é un rexistro administrativo que depende do Ministerio de Facenda. Contén unha descrición de propiedades rústicas, urbanas e especiais, cuxo rexistro é obrigatorio e gratuíto, características que o diferencian do Rexistro da Propiedade.

Aos efectos exclusivos catastrais, a propiedade ou parcela de terras da mesma natureza, situada nun espazo municipal e pechada por unha liña poligonal que delimita, para tal efecto, o alcance espacial do dereito de propiedade considérase propiedade real dun propietario ou de varias persoas pro indiviso e, se é o caso, as construcións situadas nesa zona, independentemente do seu propietario e independentemente doutros dereitos que caen sobre a propiedade, entre outros inmobles.

A referencia catastral é o identificador oficial e obrigatorio das propiedades catastrais. É un código formado por vinte caracteres que identifica inequívocamente unha propiedade específica e permite a súa localización na cartografía catastral.

Os catorce primeiros carácteres da referencia catastral permiten localizar a trama na que se atopa o inmoble na Cartografía Catastral, os catro díxitos seguintes identifican os bens inmobles específicos dentro da parcela (pode haber un que abarque a parcela enteira ou varios), e as dúas últimas posicións (dúas letras) son caracteres de control. Isto significa que no caso das explotacións con división horizontal, en todas as propiedades que compoñen a división horizontal, as primeiras catorce posicións da referencia catastral son idénticas, difereniandose cada inmoble nas posicións 15º á última.

A referencia catastral aumenta a seguridanza xurídica en todo tipo de asuntos relacionados cos bens inmobles, permitindo identificar claramente a localización e delimitación das propiedades catastrais e facilitando a consulta da descrición física e a propiedade catastral dos mesmos. polo que o TRLCI estableza a obriga de incluír en determinados documentos e contratos que se refiren a bens inmobles. Tamén é obrigatorio que se rexistre no Rexistro da Propiedade.

A referencia catastral dunha propiedade inmobiliaria pódese obter mediante:

 • Consulta ou certificación catastral electrónica, obtida a través da Sede Electrónica do Catastro (SEC).
 • Certificativo emitido pola Xerencia Rexional ou Territorial do Catastro.
 • Na recepción do Imposto sobre bens inmobles (IBI).
 • Certificacións emitidas polo Concello, se procede.
 • Nas escrituras públicas que conteñen a referencia catastral ou a través da información do Rexistro da Propiedade cando se rexistre.

O titular catastral é calquera persoa física ou xurídica rexistrada no Catastro porque é o propietario de calquera dos seguintes dereitos, que pode referirse a toda ou parte dunha propiedade:

 • Dereito de propiedade, plena ou menos plena.
 • Concesión administrativa sobre bens inmobles ou sobre servizos públicos aos que está suxeito.
 • Dereito real de superficie.
 • Dereito real de usufruto.

Cando sobre un mesmo inmoble concorran varios propietarios, os procedementos co Catastro desenvólvense co representante que teñan designado.

Se a propiedade corresponde aos dous cónxuxes, presúmese a representación concedida a calquera deles, a menos que se indique expresamente o contrario.

A declaración catastral é o documento polo que se informa o Catastral de que houbo un cambio na propiedade que afecta a súa descrición catastral.

É obrigatorio formalizar cando se realicen os seguintes feitos, actos ou negocios:

 • A realización de nova construción e ampliación, rehabilitación, renovación ou demolición das existentes, parcial ou total.
 • A modificación do uso ou destino e os cambios na clase de cultivo ou recolección.
 • A segregación, división, agregación e agrupación de bens inmobles.
 • A adquisición de bens, así como a súa consolidación.
 • A constitución, modificación, adquisición da titularidade dunha concesión administrativa e os dereitos reais de usufruto e superficie.
 • As variacións nas cotas de participación correspondentes a cada un dos cónxuxes en propiedade común, así como a composición interna na participación porcentual de cada un dos membros ou partícipes das comunidades ou entidades sen personalidade xurídica .

O prazo para presentar unha declaración catastral é de dous meses a partir do día seguinte ao acto ou obxecto comercial de declaración. Para o inicio do cálculo dese prazo, tendo en conta a data, segundo o caso: a conclusión das obras, a concesión da autorización administrativa para a modificación do uso ou destino da escritura pública ou documento no que formaliza a modificación en cuestión.

No caso de declaracións relativas a inmobles en Madrid, a presentación da declaración se pode facer nas oficinas de Asistencia Integral ao Contribuinte (preferentemente) ou en calquera rexistro municipal, independentemente de saber se é posible enviar os rexistros doutras administracións e nos modos previstos na lexislación vixente. Para máis información, consulte o proceso do Catastro. Alta, baixa e variacións no mercado inmobiliario (declaracións catastrais).

Do mesmo xeito, a declaración pode ser presentada electrónicamente na Sede Electrónica do Catastro.En el caso de declaraciones referidas a bienes inmuebles de Madrid, la presentación de la declaración se puede realizar en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente (preferentemente) o en cualquier registro municipal, con independencia de que sea posible presentarla en los registros de otras administraciones y en las formas previstas en la legislación vigente. Para más información consultar el trámite Catastro. Alta, baja y variaciones en los inmuebles (declaraciones catastrales).

Asimismo se puede presentar la declaración telemáticamente en la Sede Electrónica del Catastro.

O valor catastral é un valor administrativo fixado obxectivamente para cada propiedade inmobiliaria e que resulta da aplicación dos criterios de valoración recollidos no informe de valores do municipio correspondente.

Para determinar o valor catastral dunha propiedade, considéranse os seguintes compoñentes:

 • A localización da propiedade, as circunstancias urbanas que afectan o solo e a súa aptitude para a produción.
 • O custo da execución material das construcións, os beneficios do contrato, taxas profesionais e impostos percibidos na edificación, uso, calidade e edificación, así como a natureza histórico-artística ou outras condicións dos edificios.
 • Os gastos e beneficios produtivos da actividade comercial promocional, ou os factores que correspondan nos casos de inexistencia desta promoción.

As circunstancias e valores do valor de mercado da terra, o valor dos gastos de construción e produción e os beneficios da actividade de promoción empresarial.

En xeral, o valor catastral das propiedades non pode exceder o valor de mercado. Para tal efecto, mediante unha orde ministerial, establécese un coeficiente de referencia de mercado de 0,5 no momento da aprobación e entrada en vigor do documento. No inmoble con prezo de venda administrativamente limitado, o valor catastral non pode exceder en ningún caso ese prezo.

Os valores catastrais poden actualizarse anualmente aplicando os coeficientes aprobados polas correspondentes leis de orzamentos xerais do Estado.

A Sede Electrónica de Catastro (SEC) é a ferramenta telemática da Dirección Xeral de Catastro, polo cal os cidadáns, gobernos, a administración da xustiza e outras institucións colaboradoras (tales como os notarios e rexistros de propiedade) pode realizar consultas, obter certificados e realizar a maioría dos trámites.

O enderezo de acceso á sede electrónica do catastro é: www.sedecatastro.gob.es.

A Lei Hipecaria e o texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, trala súa reforma pola Lei 13/2015, de 24 de xuño, establece un sistema de coordinación entre o Catastro e o Rexistro de Propiedade para que incorpore a descrición gráfica xeorreferenciada das fincas rexistrais, utilizando a cartografía catastral como base. O obxectivo é dar maior seguridade aos datos de localización, límites e superficie das fincas rexistrais son obxecto de tráfico xurídico.

  Algún proxecto en mente, problemas co catastro? Déixanos o teu contacto e chamámoste sen compromiso